دروس

نیمسال اول ۹۵-۹۴

» طراحي مدارهاي مجتمع خطي

» مدارهاي الكترونيكي فركانس بالا

ترم اول - 93

» الکترو نیک 3

» الکترو نیک 2

» مدارهای مجتمع خطی

زمینه های تدریس

عبداله اسکندریان
عبداله اسکندریان

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^