پایان نامه های در حال انجام


پایان نامه های دفاع شده

- زهرا راجعیان, تحلیل و شبیه سازی مدار ضرب کننده ی فرکانسی آنالوگ با ترانزیستور تک الکترونی,

- سارا پور جعفر کلائی, تحلیل و شبیه سازی ترانزیستورهای بدون پیوند مبتنی بر نانو لوله کربنی,

- حسن حیدری خوئی, طراحی و شبیه سازی تقویت کننده فیدبک جریان به کمک سلول چهارگانه تفاضلی,

عبداله اسکندریان
عبداله اسکندریان

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^